DLCRG

De Dutch Lung Cancer Research Group is een stichting met als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van thoracale kanker. De DLCRG functioneert als een landelijk overlegorgaan. Aangesloten zijn medisch specialisten zoals longartsen, longchirurgen, radiotherapeuten en nucleair geneeskundigen.

Contact

Voor meer informatie: info@dlcrg.nl

Contactadres:
Dr J.J.M.E. Nuytens, radiotherapeut
Erasmus MC - Daniel den Hoed
Groene Hilledijk 301
3075 EA Rotterdam
010-7040704


Bestuur

Het bestuur van de DLCRG bestaat uit:
Dr. B.E.E.M. van den Borne, longarts (voorzitter)
Dr. J.J.M.E. Nuytens, radiotherapeut (secretaris)
Dr. K.J. Hartemink, chirurg (penningmeester)
Prof. Dr. E.F.I. Comans, nucleair geneeskundige
Dr. J.P. Eerenberg, chirurg
Dr. H.F.M. van der Heijden, longarts
Dr. Jose Belderbos, radiotherapeute


Doelstellingen

 • Het multidisciplinair initiëren en ondersteunen van landelijke studies.
 • Het fungeren als een forum voor besprekingen van klinisch onderzoek op het gebied van longkanker. Nieuwe studies en de voortgang van lopende studies worden besproken op de huishoudelijke vergaderingen welke twee keer per jaar worden gehouden.
 • Meedoen aan EORTC en CKTO goedgekeurde studies.
 • Samenwerking met nationale en internationale collega’s.
 • Het organiseren van een jaarlijks symposium over een relevant onderwerp met betrekking tot longkanker welke openstaat voor alle geïnteresseerden.

Financieel beleid

 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten en andere baten. De stichting krijgt financiële steun door middel van sponsoring van farmaceutische bedrijven.
 • Deze financiële middelen worden gebruikt voor de algemene kosten van de stichting (secretariaat), voor betalingen van kosten gemaakt bij organisatie van vergaderingen, ter financiering van symposia en ondersteuning (secretarieel en datamanagement) van klinische studies.
 • Verkregen financiële middelen uit studies of door sponsoring worden beheerd door het bestuur van de DLCRG.
 • Het bestuur is verplicht het vermogen zodanig bij te houden, dat rechten en verplichtingen te allen tijde bekend zijn.
 • Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Binnen 6 maanden na het eindigen van het boekjaar draagt het bestuur zorg voor een balans waarvan verslag wordt gedaan in de ledenvergadering alsmede in het jaarverslag.

Het RSIN van de DLCRG is 818157306.